Sự kiện
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lớp tập huấn kiểm định theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng ...

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn kiểm định theo công văn số 960/BXD ngày 25/5/2016 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Chỉ thị số ...