Sự kiện
Mạng Kiểm định trước “áp lực” cổ phần hóa

Với vai trò kết nối các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng, giúp các thành viên tiếp cận thông tin, đào tạo ...