Thông tin thành viên
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người đại diện: Đoàn Văn Bắc

Địa chỉ: Số 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3833009 - Fax : 0511.3848376

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng


Email:

Ngày tham gia: 2010-02-17 17/02/2010

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Quản lý, sử dụng, bảo quản các chuẩn và phương tiện đo lường chuẩn trong khu vực miền Trung về các lĩnh vực Cơ - Điện - Nhiệt và Môi trường theo sự phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tiến hành Kiểm định, Hiệu chuẩn các phương tiện đo lường, thử nghiệm, đánh giá thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh an toàn của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án, công trình, môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đo lường trong khu vực miền Trung. Giám định kỹ thuật, chất lượng phục vụ quản ly nhà nước. Giám định thương mại theo qui định của Pháp luật Tổ chức tư vấn lập dự án và tư vấn xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm. Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị về an toàn lao động, kiểm định kỹ thuật chất lượng các phương tiện cơ giới đường bộ theo qui định của pháp luật. Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc gia và làm đầu mối cung cấp sản phẩm đó cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật. Thực hiện sửa chữa, hiệu chỉnh các phương tiện đo lường trong phạm vi khả năng phù hợp. Thiết kế, chế tạo một số loại dụng cụ, phương tiện thử nghiệm, phục vụ kiểm định, thử nghiệm ít phức tạp theo các tiêu chuẩn, phương pháp thử trong khả năng cho phép. • Bảo trì, bảo dưỡng các loại thiết bị đo lường thử nghiệm Đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật kiểm định, thử nghiệm... Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9000, ISO 1400, Q-BASE, HACCP, GMP, TQM,..., quản lý phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025 Hợp tác Quốc tế về các công tác liên quan đến TC-ĐL-CL theo phân công. Kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá nhập khẩu.