Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cà Mau
Số hiệu phòng LAS – XD: 300

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Người đại diện: Võ Đông Phương

Địa chỉ: Số 265 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3827828 - Fax : 0290.3827829

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2008-11-10 10/11/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Vật liệu xây dựng

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định chất liệu vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất, trong phòng và hiện trường, thử tĩnh cọc; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng; lập dự toán và tổng dự toán công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán xây dựng; giám sát khảo sát; giám sát thi công các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án theo hợp đồng của chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, xét hồ sơ dự thầu; tư vấn bảo hành, bảo trì công trình và các hoạt động tư vấn xây dựng khác... Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước; Nghiên cứu khoa học - công nghệ xây dựng, sáng tác kiến trúc, nguyên lý quy hoạch và ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng vào thực tiễn trong điều kiện thực tế của tỉnh Cà Mau. - Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng hoạch định chính sách quản lý ngành xây dựng, chiến lược phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ chế quản lý kiến trúc, cảnh quan và môi trường xây dựng, biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.