Thông báo tổ chức khóa đào tạo Kiểm định kỹ thuật An toàn lao động.
Mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.  

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) giao Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình: (Theo phụ lục đính kèm.)

2. Thời gian và địa điểm

-Tại TP. Hà Nội: dự kiến bắt đầu từ ngày 25/7/2017.

-Tại TP. Hồ Chí Minh: dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2017.

-Tại TP. Đà Năng: dự kiến bắt đầu từ ngày 22/8/2017.

3. Kinh phí: Do các tổ chức, cá nhân tham dự đóng góp.

Cục Giám định trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng tham dự.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.ATLĐ (để p/hợp);

- CDMI (để thực hiện);

- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Minh Hà

 

 

Các tin khác