Ban hành Quy chế Điều hành thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
 

Ngày 27/3/2013, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký quyết định số  310/QĐ-BĐHĐA về việc ban hành Quy chế Điều hành thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam", theo đó quy định rõ nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành, Cơ quan thường trực, Tổ Tổng hợp, Tổ Chuyên gia.

Về nội dung hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp cho tổ chức thí nghiệm, kiểm định, quan trắc trong lĩnh vực xây dựng: Cục Giám định giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam phối hợp với các thành viên Mạng Kiểm định tổ chức thực hiện.

Cục Giám định có chức năng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung trên, tổng hợp báo cáo Ban Điều hành và trình Trưởng Ban Điều hành xem xét, chấp thuận nghiệm thu.

Các thành viên thụ hưởng Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" vui lòng tải Quyết định tại đây.

 

Các tin khác